Chuyển nhượng MU 9/6: Sẵn sàng lấy trụ cột Arsenal

Chuyển nhượng MU 9/6: Sẵn sàng lấy trụ cột Arsenal