Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh bên nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn

Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh bên nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn

Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh bên nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn