collage-0608

Cả hai đều là trụ cột tại Man Utd và Liverpool.

Cả hai đều là trụ cột tại Man Utd và Liverpool.